Монголын Менежментийн Зөвлөхүүдийн Институт (ММЗИ)

3-р давхар

Vista Office

9:00 AM - 6:00 PM

Даваа-Баасан

Төслийн Удирдах Хорооны Уулзалтанд ММЗИ оролцлоо.

Төслийн Удирдах Хорооны Уулзалтанд ММЗИ оролцлоо.

EBRD~ийн ЖДБ-ийн санхүүжилтийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар Монгол улсын эдийн засгийн төрөлжилтийг дэмжих нь Төслийн Удирдах Хорооны Уулзалтанд ММЗИ оролцлоо.

Share: